Samarbejdspartnere kan være kommunens visitatorer og sagsbehandlere, hjemmepleje, personlige hjælpere og støttepersoner, trænende terapeuter, neurologiske klinikker og afdelinger, privatpraktiserende læge og fysioterapeuter m.fl.

Samarbejdet har den enkelte patient og dennes behov i centrum, og sker kun hvis patienten ønsker det.

Vores samarbejde kommer patienten til gavn

For at et rehabiliteringsforløb har en optimal effekt, er det af stor betydning, at det sker i en samarbejdsproces mellem patienten, pårørende, fagprofessionelle og andre relevante parter.

Det tværsektorielle samarbejde har stor betydning for patienternes liv med sclerose, og for at skabe forløb af høj kvalitet stiller det krav til koordineret samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet. Der skal skabes sammenhæng mellem de rehabiliterende initiativer under forløb på Sclerosehospitalerne og hverdagslivet. 

Sclerosehospitalerne overdrager, med patientens samtykke, relevant information fx til henvisende neurologiske afdeling, kommunen, almen praksis og privat praktiserende fysioterapeuter. I de tilfælde hvor der er et fagligt vurderet behov udarbejdes der en genoptræningsplan.

Når patienten er i forløb på Sclerosehospitalet, kan der ud over de anvendte elektroniske kommunikationsveje, være behov for løbende dialog eller møde med relevante tværsektorielle samarbejdsparter med henblik på at skabe sammenhæng i patientens indsatser 

Samarbejde i hjemmet

Hos patienter, hvor det er en forudsætning for igangsætning af rehabiliteringsforløb, at fagpersoner fra Sclerosehospitalerne, kommer på hjemmebesøg før en indlæggelse eller forløbet udelukkende er ambulant med hjemmebesøg, vil Sclerosehospitalerne med patientens samtykke invitere relevante samarbejdsparter til at deltage. Dette gælder også hjemmebesøg der afvikles som opfølgning efter indlæggelsesforløb.

Læs mere om Sclerosehospitalernes muligheder for indsatser i patientens hjem her