Det er Sclerosehospitalernes mission at behandle mennesker med sclerose med højt specialiseret sclerosespecifik neurorehabilitering.

Som højt specialiseret hospital ønsker vi:

  • at arbejde helhedsorienteret, interdisciplinært og samskabende med patienten jf. definition af rehabilitering (Hvidbog for Rehabilitering i Danmark, 2021)
  • at bidrage til forskning, udvikling og uddannelse inden for neurorehabilitering af mennesker med sclerose
  • at være MS Videnscenter i det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer

Vores værdier

Vi arbejder ud fra det grundlag, at alle mennesker er ligeværdige og skal mødes med respekt og anerkendelse.

Vi har som fagprofessionelle til opgave at være veluddannede i nyeste viden i vores fagområder og behandle og understøtte mennesker med sclerose gennem målrettet og individuelt tilrettelagt neurorehabilitering og inddragelse af patienter i såvel individuelle som organisationsrettede anliggender.

Det enkelte menneske med sclerose og dennes omgivelsesfaktorer er medbestemmende for fokus og målsætning og har ansvar for egen indsats.

Vi arbejder målrettet med integration af forskning, praksis og udvikling gennem den lærende tilgang.

Vi ser os som en del af det samlede sundhedsvæsen omkring patienten, hvilket betyder tæt samarbejde med de akutte hospitalsafdelinger og specialister og med generalisterne i hjemkommunen via genoptræningsplaner, udskrivningsrapporter, epikriser og dialog og i kommunikation med behandlende private fysioterapeuter.

Vi arbejder på højest mulige udnyttelse af Sclerosehospitalernes rammebevilling gennem innovation, smarte administrative løsninger, effektive behandlinger og fokus på det patientrettede arbejde for alle fagprofessionelle.

Rehabiliteringsgrundlag

Sclerosehospitalet bygger på en forståelse af rehabilitering som defineret i Hvidbogen for Rehabilitering i Danmark, hvor grundlaget funderes i WHO’s bio-psycho-social forståelse af helbred.

Rehabilitering har til formål gennem målsatte, tidsbegrænsede, interdisciplinære og koordinerede indsatser at hjælpe patienten til at opnå størst mulig selvstændighed fysisk, psykisk og socialt og dermed få højest mulige funktionsniveau på alle parametre.

Patienten er ikke alene involveret, men er en aktiv medskaber af eget forløb ud fra individualiserede mål. Ud fra disse og hensyntagen til ressourcer, muligheder og symptomkompleks iværksættes koordinerede indsatser, typisk med 5 faggrupper involverede.

Den medicinske behandling er sygdomsmodulerende, mens neurorehabilitering behandler de funktionsnedsættelser, der opstår for at bevare den højest mulige helbredsrelaterede livskvalitet for mennesker med sclerose.

Neurorehabilitering og den medicinske behandling supplerer således hinanden og er begge nødvendige for at nå bedste behandlingsresultat for patienten.