Gå til hovedindhold

Aftale i henhold til § 56 i sygedagpengeloven

Spørgsmål

Har aftalt med min arbejdsgiver, at jeg skal ansøge om en § 56 aftale med kommunen. Har brug for dage i forbindelse med bl.a. bivirkninger af medicinen, ambulante tider. Er ved at udfylde skemaet dp211 - almindelig aftale (ikke midlertidig). Jeg har ikke haft fravær pga sclerosen før. Skemaet lægger op til, at man skal dokumentere fravær de sidste 12 måneder. Det kan jeg ikke. Kan man først søge og godkendes, når man det sidste år har haft mindst 10 sygedage?

Svar

Reglerne fremgår af sygedagpengelovens § 56:

Kapitel 21 – Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.
§ 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtageren opfylder beskæftigelseskravet i § 30. Refusionen beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,
1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen SKØNNES at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,
2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller
3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.
Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens opholdskommune.
Stk. 4. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
Vejledninger mv.
Sygedagpenge (Arbejdsdir. vejl. nr. 9300 af 25/6 2008 - Pkt. 56).

Ved ansøgning om aftalen lægges derfor vægt på, om fraværet SKØNNES at medføre mindst 10 dage inden for 1 år - det er ikke et krav, at der har været 10 sygedage. Ved fornyelse af aftalen efter 2 år lægges der derimod vægt på om fraværet har været forøget - altså mindst 10 dage.