Gå til hovedindhold

Pulje til medicinsk scleroseforskning og rejser

Kort fortalt

Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til medicinsk forskning.

Pulje til medicinsk forskning

Scleroseforeningens Forskningsudvalg administrerer denne pulje, som uddeles til forskning indenfor følgende støtteområder:

  • Basalforskning: Inden for den basale forskning kan udvalget støtte forskning inden for sygdomsårsager (ætiologi) og sygdomsprocesser (patofysiologi).
  • Klinisk forskning: Herunder forskning i nye sygdomsmodificerende behandlinger, medicinafprøvninger, kortlægning af sygdomsforløbet, symptombehandling, samt rehabilitering.
  • Epidemiologisk og integreret MS forskning: Epidemiologiske forskningsprojekter, herunder specielt forskningsprojekter, der medinddrager Scleroseregistret og Sclerosebehandlingsregistret støttes.
  • International forskning: For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde, kan Forskningsudvalget støtte danske skleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger og/eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper.
  • Alternativ og komplementær behandling: Scleroseforeningens Forskningsudvalg kan støtte videnskabelige forsøg, der har til formål at øge indsigten i såkaldte alternative eller komplementære behandlinger af multipel sklerose, såfremt disse projekter i øvrigt opfylder de almene videnskabelige krav til udformning af støtteværdige projekter.
  • Forskerrekruttering: For at fremme interessen for skleroseforskning blandt studerende og yngre forskere, udbyder Scleroseforeningens Forskningsudvalg 2 skolarstipendier/studiestipendier, der kan søges af interesserede studerende eller læger tilknyttet danske afdelinger og/eller laboratorier

Der kan endvidere søges om støtte til en ​​​​delestilling: Formålet med delestillingen er at give forskere, som allerede har præsteret scleroseforskning af høj kvalitet, mulighed for at fortsætte deres forskning sideløbende med en ansættelse som klinisk læge. Der søges om en treårig bevilling. Læs mere i nedenstående vejledning. 

Ved bedømmelse af forskningsprojekter og delestillinger betjener Scleroseforeningens Forskningsudvalg sig af principperne for peer-review. Projekterne skal, for at kunne støttes, opfylde de almene krav til støtteværdige projekter. Forskningsudvalget lægger ved fordeling af forskningsmidler særlig vægt på:

  • Projektets videnskabelige kvalitet
  • Ansøgers kvalifikationer. Det anbefales derfor, at hovedvejlederen søger om støtte til klinisk assistent eller ph.d. stipendiat
  • Den superviserende forskergruppes gennemslagskraft
  • Projektets scleroserelevans

Bedømmelsesudvalget lægger endvidere vægt på, at muligheden for patientinddragelse er grundigt beskrevet i ansøgningen.

Se vejledning til ansøgning om forskningsstøtte fra den lægevidenskabelige nedenfor.

Ansøgningsfrist i 2022: Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben fra 1. februar til og med den 4. april 2022. Midler fra puljen skal benyttes indenfor perioden 01.01.2023 til 31.12.2023.

Puljens størrelse i 2022: ca. kr. 7,5 mio. Af disse er 1,5 mio. øremærket forskning i progressiv sclerose.

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond

Pulje til rejser ifm. medicinsk forskning

Scleroseforeningens Forskningsudvalg kan bevilge støtte til deltagelse i kongresser og videnskabelige møder, hvor deltageren skal fremlægge egne videnskabelige, scleroserelevante arbejder. Der kan gives støtte til rejseudgifter svarende til den billigste rejsemulighed, hoteludgifter samt til kongresgebyr og tryk af eventuel poster. Der gives ikke støtte til kurser, almindelige opholdsudgifter eller dagpenge. 

For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde kan Forskningsudvalget støtte danske skleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper. Støtte hertil skal dog søges i forbindelse med opslaget vedr. ansøgning om forskningsstøtte. 

Der kan søges om støtte til studierejser tre gange årligt. Ansøgningerne vurderes af Rejseansøgningsudvalget, bestående af formanden samt de to næstformænd for Forskningsudvalget. Der kan sædvanligvis kun opnås støtte til én studierejse årligt.

Ansøgningsfrister til rejsemidler i 2022

I følgende perioder er der åbent for ansøgning om rejsemidler:

20. januar til og med 20. februar 2022

15. maj til og med 15. juni 2022

1. september til og med 1. oktober 2022

Puljens størrelse i 2022: kr. 100.000

Opret en ansøgning om rejsestøtte i E-fond

Hjerne