Gå til hovedindhold

Pulje til medicinsk scleroseforskning og rejser

Kort fortalt

Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til medicinsk forskning.

Pulje til medicinsk forskning

Scleroseforeningens Forskningsråd administrerer denne pulje, som uddeles til forskning indenfor følgende støtteområder:

  • Basalforskning: Inden for den basale forskning kan udvalget støtte forskning inden for sygdomsårsager (ætiologi) og sygdomsprocesser (patofysiologi).
  • Klinisk forskning: Herunder forskning i nye sygdomsmodificerende behandlinger, medicinafprøvninger, kortlægning af sygdomsforløbet, symptombehandling, samt rehabilitering.
  • Epidemiologisk og integreret MS-forskning: Epidemiologiske forskningsprojekter, herunder støttes specielt forskningsprojekter, der medinddrager Scleroseregistret og Sclerosebehandlingsregistret.
  • Alternativ og komplementær behandling: Scleroseforeningens Forskningsråd kan støtte videnskabelige forsøg, der har til formål at øge indsigten i såkaldte alternative eller komplementære behandlinger af multipel sklerose, såfremt disse projekter i øvrigt opfylder de almene videnskabelige krav til udformning af støtteværdige projekter.
  • International forskning: For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde, kan Forskningsudvalget støtte danske scleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger og/eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper.
  • Forskerrekruttering: For at fremme interessen for skleroseforskning blandt studerende og yngre forskere, udbyder Scleroseforeningens Forskningsråd 2 skolarstipendier/studiestipendier, der kan søges af interesserede studerende eller læger tilknyttet danske afdelinger og/eller laboratorier

Der kan endvidere søges om støtte til en ​​​​delestilling: Formålet med delestillingen er at give forskere, som allerede har præsteret scleroseforskning af høj kvalitet, mulighed for at fortsætte deres forskning sideløbende med en ansættelse som klinisk læge. Der kan søges om en treårig bevilling.

OBS: I 2023 prioriterer Forskningsrådet i særdeleshed forskningsprojekter med fokus på fatigue og/eller kognition i relation til MS. Der kan være tale om forskningsprojekter indenfor alle ovennævnte støtteområder; dog vil forskning, der sigter efter at afdække grundlæggende mekanismer eller teste konkrete behandlingsmetoder, alt andet lige blive prioriteret højt.

Ved bedømmelse af forskningsprojekter og delestillinger betjener Scleroseforeningens Forskningsråd sig af principperne for peer-review. Projekterne skal, for at kunne støttes, opfylde de almene krav til støtteværdige projekter. Forskningsrådet lægger ved fordeling af forskningsmidler særlig vægt på:

  • Projektets videnskabelige kvalitet
  • Ansøgers kvalifikationer. Det anbefales derfor, at hovedvejlederen søger om støtte til klinisk assistent eller ph.d.-stipendiat
  • Den superviserende forskergruppes gennemslagskraft
  • Projektets scleroserelevans

Bedømmelsesudvalget lægger endvidere vægt på, at muligheden for patientinddragelse er grundigt beskrevet i ansøgningen.

Bevillinger er som udgangspunkt etårige, men der er mulighed for at ansøge om 2-årige eller 3-årige bevillinger til hel finansiering eller samfinansiering af forskningsprojekter.

Ansøgningsfrist i 2023: Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben fra 6. februar til og med den 13. april 2023 kl. 23.59. Midler fra puljen skal benyttes indenfor perioden 01.01.2024 til 31.12.2024.

Puljens størrelse i 2023: Kr. 7,5 mio. Af disse er 1,5 mio. kr. øremærket forskning i progressiv sclerose og op til 2 mio. kr. er prioriteret til forskning indenfor fatigue og kognition.

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond

Pulje til rejser ifm. medicinsk forskning

Scleroseforeningens Forskningsudvalg kan bevilge støtte til deltagelse i kongresser og videnskabelige møder, hvor deltageren skal fremlægge egne videnskabelige, scleroserelevante arbejder. Der kan gives støtte til rejseudgifter svarende til den billigste rejsemulighed, hoteludgifter samt til kongresgebyr og tryk af eventuel poster. Der gives ikke støtte til kurser, almindelige opholdsudgifter eller dagpenge. 

For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde kan Forskningsudvalget støtte danske skleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper. Støtte hertil skal dog søges i forbindelse med opslaget vedr. ansøgning om forskningsstøtte. 

Der kan søges om støtte til studierejser tre gange årligt. Ansøgningerne vurderes af Rejseansøgningsudvalget, bestående af formanden samt de to næstformænd for Forskningsudvalget. Der kan sædvanligvis kun opnås støtte til én studierejse årligt.

Ansøgningsfrister til rejsemidler i 2023

I følgende perioder er der åbent for ansøgning om rejsemidler:

11. marts til og med 11. april 2023

15. maj til og med 15. juni 2023

1. september til og med 1. oktober 2023

Puljens størrelse i 2023: kr. 200.000

Opret en ansøgning om rejsestøtte i E-fond

Hjerne