Hvad er en bivirkning?

En bivirkning er en skadelig og utilsigtet reaktion på et lægemiddel. Bivirkninger kan både være milde som kvalme, efter du har taget din medicin, eller mere alvorlige. I indlægssedlen, som følger med lægemidlet, kan du læse om de kendte bivirkninger, og hvor hyppigt disse bivirkninger forekommer (kendte bivirkningsfrekvenser). Lægemiddelstyrelsen overvåger sikkerheden ved al medicin, der er godkendt og sælges på det danske marked.

Når et lægemiddel skal godkendes, er det afgørende, at de bivirkninger, som man kan få af lægemidlet, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som lægemidlet skal behandle eller forebygge. De kendte bivirkninger og bivirkningsfrekvenser er også beskrevet i lægemidlets godkendte produktresumé. Produktresumeet er enten offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside eller på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside.

Indberetning af formodede bivirkninger

Kontakt altid din læge, hvis du oplever en bivirkning. Din læge kan vurdere, om symptomerne kan skyldes din medicin eller eventuelle andre forhold. Din læge kan også vurdere, om bivirkningen betyder, at din behandling skal ændres. Læger, tandlæger, jordemødre og behandlerfarmaceuter har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af det lægemiddel, som du tager. Indberetninger fra brugerne selv giver nemlig et nuanceret billede af bivirkningerne ved en type medicin.

Send indberetning

Online: Du, eller dine pårørende, kan indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen ved hjælp af en formular på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Brev eller e-mail: Det er også muligt at sende lægemiddelstyrelsen en bivirkningsindberetning på et skema, der udleveres efter henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, pr. brev eller mail. Brev kan sendes til Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddelovervågning, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Og e-mail kan sendes til adr@dkma.dk.

Når sundhedspersoner, borgere eller pårørende indberetter bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, behøver de blot at have en formodning om, at de oplevede symptomer er bivirkninger ved et lægemiddel. En indberetning om en formodet bivirkning er derfor ikke ensbetydende med, at der faktisk er en sammenhæng mellem lægemidlet og de oplevede symptomer. De oplevede symptomer kan for eksempel være symptomer på sygdom, der ikke er relateret til lægemidlet, og der kan være et tilfældigt tidsmæssigt sammenfald med medicinen. De oplevede symptomer kan for eksempel også skyldes anden behandling.

Kan jeg få erstatning for skader af bivirkninger?

Du har mulighed for at søge om erstatning hos Patienterstatningen ved bivirkninger, som er ukendte eller mere alvorlige end forventet. Læs mere i Erstatning for medicinskader