Baggrund for projektet

De seneste år er den gennemsnitlige levealder for personer med sclerose steget, og i dag er knap 25 % af alle personer med sclerose 65 år eller ældre. På trods af dette findes der begrænset viden om livet med sclerose blandt ældre i en dansk såvel som i en international kontekst.

Den viden, vi har om de ældre med sclerose, fortæller os, at mange ældre er udfordret af fysisk funktionsnedsættelse, kognitivt besvær samt tilstedeværelse af andre sygdomme. Disse udfordringer kan for mange betyde, at de afholder sig fra sociale aktiviteter og i stedet isolerer sig. Litteraturen om livet med sclerose blandt ældre er dog sparsom og Scleroseforeningen ønsker med dette projekt at blive klogere på, hvordan fremtidens tilbud bør designes så de bliver relevante og brugbar for målgruppen.

Formål

I dette ph.d.-projekt ønsker Scleroseforeningen at skabe indblik i hverdagen hos de ældre med sclerose. Vi ønsker at belyse, både hvilke udfordringer men også hvilke ressourcer de ældre råder over i deres hverdag. Et bedre kendskab til de ældres livsvilkår giver mulighed for at skabe rammer såvel som tilbud, der imødekommer behovene hos ældre personer med sclerose, og som de ældre selv opfatter som relevante og tilgængelige.

Projektdesign

I Ph.d.-projektet arbejdes der aktivt med brugerginddragelse. Projektets deltagere vil blive inddraget og aktivt deltage i at frembringe den nye forståelse af hverdagen blandt ældre med sclerose, der skal munde ud i ideer og forslag til nye tilbud. Derudover inviteres medarbejdere fra Scleroseforeningen til at indgå i projektet og sammen med de ældre selv, arbejde med udviklingen af fremtidens medlemstilbud.

I projektet indsamles data fra de to deltagergrupper i form af fotos fra de ældres hverdag og erfaringer hos medarbejderne. Resultaterne vil danne afsæt for en spørgeskemaundersøgelse blandt Scleroseforeningens ældre medlemmer. På baggrund af resultaterne i projektet vil deltagerne arbejde på at udvikle forslag til bæredygtige tilbud og aktiviteter, der ikke kun udvikles til, men derimod med de ældre med sclerose.

Projektet gennemføres i perioden 2020 til 2024 som et erhvervs-ph.d.-projekt i et samarbejde mellem Scleroseforeningen og Center for Sund Aldring ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns universitet.