Baggrund

Formålet med dette projekt var at undersøge, hvilke behandlingsresultater, mennesker med sclerose kunne opnå gennem et tværfagligt behandlingssamarbejde mellem konventionelle og alternative behandlere.

Projektet blev inddelt i to overordnede faser: En fase, hvor behandlerteamet blev etableret samt en behandlingsfase, hvor sclerosepatienter modtog en kombination af alternative og konventionelle behandlinger.

Projektets forløb

Projektet blev igangsat i august 2004, og der blev fra maj 2005 til december 2007 i alt inkluderet 350 mennesker med sclerose. 200 blev inkluderet på Sclerosecenter Haslev til en interventionsgruppe, der modtog kombinerede behandlinger. 150 blev inkluderet på Sclerosecenter Ry til en sammenligningsgruppe, der modtog almindelig behandling. Hver bruger blev fulgt i 18 måneder efter behandlingsstart. Projektet blev afsluttet i juni 2010.

Resultater

Første fase af projektet handlede i høj grad om at etablere et samarbejde mellem behandlerne og at undersøge forudsætninger for et sådan samarbejde, samt mulige fordele og ulemper.

De grundlæggende erfaringer fra projektet var, at forskellige grader af samarbejde og tværfaglighed stiller forskellige krav på en række grundlæggende områder, både i forhold til graden af gensidig anerkendelse og forståelse mellem behandlerne, og i forhold til fleksibiliteten i de organisatoriske rammer. Gennem denne del af projektet blev det blandt andet fundet, at det for behandlerne var en meget motiverende faktor, at der blev fokuseret på en fælles indsat i forsøget på at skabe bedre behandlingsresultater for mennesker med sclerose. Derudover fremgik det af denne fase, at behandlerne især oplevede, at det var udfordrende at skulle ”tænke som et samlet team” og at være patient-centreret.

Som en del af projektet udviklede behandlerne sammen med forskerne en fælles behandlingsforståelse. Denne fokuserer i høj grad på, at den kombinerede behandling skal sigte mod at sætte processer i gang hos patienten samt vedligeholde disse. Derudover lægger modellen vægt på, at den gode virkning kan opnås over tid, hvis patienten deltager aktivt med egen indsats.

Behandlingsfasen

For at undersøge effekten af den kombinerede behandling fra behandlertemaet, blev deltagernes livskvalitet blandt andet målt ved hjælp fra livskvalitetsskemaet FAMS. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen pegede på, at den kombinerede intervention gennemsnitligt førte til øget livskvalitet blandt deltagerne på den måde, at der i interventionsgruppen var en bedre ”vedligeholdelses-effekt”, end i sammenligningsgruppen.

Udover spørgeskemaundersøgelsen, blev effekten af den kombinerede behandlingsindsats også undersøgt gennem interviews. Dette blev gjort for mere uddybende at kunne beskrive hvilke erfarede virkninger, mennesker med sclerose havde opnået gennem den kombinerede behandlingsindsats, samt at identificere og undersøge aspekter ved behandlingsforløbene, der gennemgående havde haft en betydning for de opnåede virkninger.

Interviewene viste, at:

13 deltagere opnåede kortvarige virkninger.
26 deltagere erfarede positive virkninger, som blev fastholdt over længere tid.
13 deltagere erfarede virkninger, der er kendetegnet ved længerevarende sundhedsrelaterede processer med betydning for deres samlede livssituation.
7 deltagere erfarede ikke nogen umiddelbare virkninger af deres deltagelse i Projekt Behandlerteam. Ud over fraværet af behandlingseffekt, er det kendetegnende for disse deltagere, at interventionerne ikke har mobiliseret nogen form for egenindsats koblet til behandlingerne.
Sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen og interviewene, blev der også indsamlet blodprøver. På baggrund af disse, kan det dog ikke konkluderes, at der er en mere positiv udvikling blandt de, der modtager en kombination af alternativ og etableret behandling i forhold til sammenligningsgruppen.

Projektets samlede konklusion

Resultaterne fra projektet peger samlet set på, at positive behandlingsresultater for mennesker med MS kan opnås ved kombinerede behandlinger. Resultaterne peger også på, at der er tale om meget forskellige behandlingsresultater, og at en række individuelle forhold spiller en væsentlig rolle ift. hvilke behandlingsresultater, der opnås. I den forbindelse ser særligt processuelle forhold ud til at spille en vigtig rolle, og brugerens egne aktive indsats i behandlingsforløbet udgør et gennemgående tema.

Projektets resultater kan ikke sige noget om, hvilke alternative behandlingsformer, eller hvilke kombinationer af etablerede og alternative behandlingsformer, der kan føre til positive behandlingsresultater. Nye undersøgelser vil kunne klarlægge disse forhold.

Læs mere

Videnskabelige artikler

Integrative Care and Bridge Building Among Health Care Providers in Norway and Denmark

Preliminary Initiatives in a Bridge Building Project between Conventional and Alternative Practitioners in Denmark

Brobygning mellem etablerede og alternative behandlere

Bridge Building and Integrative Treatment of People with Multiple Sclerosis. Research-based Evaluation of a Team-building Process

The IMCO-scheme as a tool in developing team-based treatment for people with Multiple Sclerosis

Behandlernes virkningsantagelser og brugernes egenindsats – når mennesker med kroniske sygdomme møder etablerede og alternative behandlere

Researching bridge building between conventional health-care providers and alternative therapists at a specialized MS hospital

Evaluating complex health interventions: a critical analysis of the ‘outcomes’ concept