Baggrund

Fysiske og kognitive funktionsnedsættelser kan give udfordringer i hverdagen, og kan gøre det vanskeligt at fastholde kontakten til andre. Dette kan påvirke livskvaliteten negativt. Gennem projekt Livsglæde afprøves forskellige aktiviteter, der fokuserer på fysisk- og kognitiv træning, som gennem sociale fællesskaber kan nærer livsglæden.

Projektdesign

MS Kor – Pilotprojekt

25 personer med MS deltog i koret én gang om ugen á 2 timers varighed i 8 uger. Koret blev undervist af en uddannet korleder med erfaringer i sundhedskor. Koret blev undervist i vejrtrækningsøvelser, afspændingsøvelser samt sangtræning som involverede forskellige øvelser for krop- og sangkoordination.

Kordeltagerne har før og efter korundervisningen besvaret et spørgeskema omhandlende aktivitetens effekt på deltagernes selvvurderede fysiske og mentale helbred, samt livskvalitet vurderet ud fra det validerede spørgeskema SF-12. Yderligere blev 7 deltagere interviewet online om deres oplevelse af at deltage i koret.

MS Vandring – Pilotprojekt

Der blev oprettet træningshold i fem store danske byer, hvor i alt 35 deltagere deltog i holdtræning to gange pr. uge i 7 uger. Træningen bestod af distancetræning og intervaltræning, og blev ledt af 1-2 idrætsstuderende.

Interventionens effekt blev vurderet på baggrund af selvvurderet gangfunktion, fatigue og trivsel. Deltagernes gangdistance blev målt i en 6-minutters gangtest før og efter interventionen. Endelig blev både deltagere og holdledere spurgt til deres oplevelse med henblik på at skabe kvalitativ viden om deltagelse i projektet.

RCT-studie

I alt deltog 62 personer med MS. Deltagerne var fordelt på 13 forskellige hold i forskellige danske byer, heraf 7 interventionshold (i alt 33 deltagere) og 6 venteliste-kontrolhold (i alt 27 deltagere). Interventionsholdene deltog i gangtræning de første 7 uger, hvor venteliste-kontrolholdene fortsatte deres almindelige livsstil uden den planlagte gangtræning. Efter de 7 uger gik venteliste-kontrolholdene i gang med gangtræning. Alle hold blev ledt af 1-2 idrætsstuderende, som var instrueret i et særligt gangtræningsprogram.

Alle 13 hold deltog i en baselinetest inden de blev randomiseret. Efter de første 7 uger blev både interventionsholdene og kontrolholdene testet igen. Kontrolholdene fik yderligere en slut test efter deres periode med gangtræning var slut. Testene bestod af gangtest, koordination- og balancetest, og accelerationstest samt spørgeskemaer omhandlende selvvurderet fatigue, faldhistorik, trivsel og livskvalitet.

MS Boksning – Pilotprojekt

12 personer med MS deltog i boksetræningen tre gange om ugen á 1 times varighed i 10 uger. Bokseholdet blev ledt af en boksetræner og en fysioterapeut. Gennem boksetræningen var der fokus på styrke, kondition, koordinering, holdning og balance, som både udfordrer og træner ens fysiske funktionsniveau samt kognitive funktionsniveau.

Boksdeltagerne fik testet deres gangfunktion, balanceevne og muskelstyrke i starten af de 10 uger og igen efter de 10 ugers træning, samt besvaret et spørgeskema omhandlende deres selvvurderede funktionsniveau samt livskvalitet.

MS Ballroom Fitness – RCT-studie

I alt deltog 91 personer med MS. Deltagerne var fordelt på 10 forskellige hold i forskellige danske byer, heraf 5 interventionshold og 5 venteliste-kontrolhold. Interventionsholdene deltog i dansetræningen de første 7 uger, hvor venteliste-kontrolholdene fortsatte deres almindelige livsstil uden den planlagte dansetræning. Efter de 7 uger gik venteliste-kontrolholdene i gang med dansetræningen. Danseholdene blev ledt af danseinstruktør, som er uddannet i det særlige dansekoncept MS Ballroom Fitness.

Alle 10 hold deltog i en baselinetest inden de blev randomiseret. Efter de første 7 uger blev både interventionsholdene og kontrolholdene testet igen. Kontrolholdene fik yderligere en sluttest efter deres periode med dansetræning var slut. Testene bestod af gangtest og koordination- og balancetest, samt spørgeskemaer omhandlende trivsel og livskvalitet. 12 deltagere blev interviewet om deres oplevelse af dansetræningen.

Resultater

MS Kor

Resultaterne peger på at deltagelse i MS Kor har en positiv indvirken på livskvalitet og trivsel på flere niveauer. Koret har fungeret som et sted for kreativ udfoldelse, socialt samvær og et pusterum fra hverdagens udfordringer.

MS Vandring

Pilot: Resultaterne viser at særligt fatigue og velbefindende forbedres efter de 7 ugers gangtræning. Stort set alle deltagere havde øget deres gangdistance, men samlet set oplevede deltagerne ikke selv en forbedring i gangfunktionen, der kan anses for at være klinisk relevant.
RCT: Resultaterne viser, at 7 ugers udendørs gangtræning effektivt forbedre gangfunktion samt trivsel.

MS Boksning

Resultaterne viser en signifikant forbedring af gangfunktion, balance og styrke. Yderligere viser resultaterne at trivslen blandt deltagerne er forbedret.

MS Ballroom Fitness

Resultaterne viser en markant fremgang i gangfunktion, både ift. objektive mål og selvvurderede mål. Det samme er gældende for balance. Resultaterne viser yderligere en tydelig fremgang i trivsel og livskvalitet.
De kvalitative data er ikke analyseret endnu. De forventes klar inden sommeren 2024.

Projektet er blevet gennemført i perioden 2020-2023.