Baggrund for projektet

Fra andre patientgrupper er det kendt, at samtidig brug af konventionel medicinsk behandling og naturmedicin og/eller kosttilskud kan medføre interaktioner mellem præparaterne. Nogle interaktioner kan have klinisk betydning og dermed have betydning for behandlingseffekten og patientsikkerheden.

Scleroseforeningen har med dette projekt ønsket at skabe øget viden om brug af naturmedicin og kosttilskud blandt mennesker med sclerose i Danmark. Samtidig giver projektet større indsigt i mulige interaktioner mellem konventionel sclerosemedicin og naturmedicin samt kosttilskud.

Resultater

  • 85 % af deltagerne svarede, at de havde brugt naturmedicin og/eller kosttilskud de seneste 12 måneder.
  • 76 % af deltagerne svarede, at de havde brugt naturmedicin og/eller kosttilskud samtidig med konventionel medicin de seneste 12 måneder.

Størstedelen af deltagerne svarede i spørgeskemaundersøgelsen, at de ikke har talt med en behandler (alternativ eller konventionel), om de produkter, de bruger, og at de heller ikke fandt det relevant at tale med behandlere om naturmedicin og/eller kosttilskud.

De individuelle interviews uddybede, at deltagernes manglende oplevelse af relevans kan skyldes, at de ikke mener, at behandlere har tilstrækkelig med viden om emnet. Andre har tidligere følt sig afvist, hvis de har taget emnet op, fordi behandleren enten havde affejet emnet eller ikke indgik i en dialog.

Andre menneskers erfaringer med naturmedicin og kosttilskud er en ofte anvendt kilde til information. Interviewene viste, at deltagerne særligt søgte viden om naturmedicin og kosttilskud hos andre med sclerose. Derudover var egen krop en kilde til information om bivirkninger og effekter af specifikke produkter.

Nederst på siden kan du finde links til projektets samlede afrapportering.

Projektdesign

Projektet består af tre delstudier, der alle bidrager til studiets samlede resultater.

Delstudie 1

Det første studie havde til formål at kortlægge og undersøge mennesker med scleroses brug af, viden om og kommunikation med behandlere omkring kosttilskud/naturlægemidler. For at besvare delstudie 1 blev der først lavet en telefonisk spørgeskemaundersøgelse med 380 mennesker med sclerose. Deltagerne blev udvalgt tilfældigt blandt Scleroseforeningens medlemmer. Derefter blev der udført interviews med 18 af de 380 deltagere for at uddybe resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Delstudie 2

Det andet delstudie kortlagde de interaktioner, der kan opstå mellem de mest anvendte konventionelle lægemidler og de mest anvendte kosttilskud/naturlægemidler. Dette blev udført af en videnskabelig medarbejder fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi som et litteraturstudie. Litteraturstudiet tog udgangspunkt i en liste over den mest anvendte naturmedicin og kosttilskud, samt de hyppigst anvendte typer af konventionel sclerosemedicin, som var kommet til udtryk gennem resultaterne fra delstudie 1.

Delstudie 3

Det sidste delstudie havde til formål at samle resultaterne fra de to foregående delstudier og på denne baggrund udvikle informationsmateriale henvendt til mennesker med sclerose og behandlere. For at kunne udarbejde informationsmateriale henvendt til både mennesker med sclerose og behandlere blev der yderligere udført interviews med 6 behandlere heriblandt to alternative behandlere, en diætist, to neurologer og en almenpraktiserende læge.

Læs mere om projektet

Projektet er gennemført i perioden februar 2019 til sommeren 2020 i samarbejde med Københavns Universitet.