Baggrund for projektet

Mange personer med sclerose har stor gavn af fysisk aktivitet i forhold til deres daglige funktionsniveau. Fra 2010-2013 var Scleroseforeningen med til at undersøge, hvordan personer med sclerose bruger alternativ behandling, og her viste det sig, at cirka en tredjedel har prøvet yoga med god effekt.

Undersøgelser af effekten af yoga tyder på, at yoga kan have en positiv effekt på kropsbevidsthed, hvilket vil sige evnen til at opfange og forstå de signaler kroppens sanser modtager. Det gælder både udefrakommende signaler og signaler, der opstår inde i kroppen. En øget kropsbevidsthed øger også bevidstheden omkring følelser og adfærd.

Erfaringer viser, at for personer med sclerose kan det ofte være svært at adskille normale kropslige reaktioner fra scleroserelaterede symptomer. Scleroseforeningen ønskede derfor gennem dette projekt at undersøge, om yoga kan være med til at øge kropsbevidstheden hos personer med sclerose.

Studiet er et pilotstudie, hvilket betyder, at studiets formål også er at danne viden om, hvordan yogas effekt på mennesker med sclerose bedst kan måles og evalueres.

Resultater

Samlet set oplevede deltagerne øget kropsbevidsthed ud fra de otte parametre, som der blev målt på i studiet. Det betyder, at deltagerne blev mere fortrolige med kroppens signaler.

Deltagergruppen oplevede, at de blev bedre til at regulere deres opmærksomhed på kropssansninger. De blev klogere på forbindelsen mellem kropslige signaler og egne følelser, og de blev bedre til at regulere stress og uro ved at være opmærksomme på kroppens signaler. Deltagerne havde en oplevelse af kroppen som mere tryg, hvor de kunne have tillid til de signaler, kroppen sendte. Deltagerne udviste dog ikke målbar reduktion i tendensen til at bekymre sig ved ubehagelige kropsfornemmelser.

Øget kropsbevidsthed kan hjælpe personer med sclerose i de øvrige behandlingssammenhænge, hvor det kan være lettere at tilpasse behandlingen optimalt. Studiets resultater peger dermed på, at yoga kan være et gavnligt supplement til den konventionelle behandling.

Undersøgelsen er et mindre pilotstudie, og der kan ikke laves endelige konklusioner på baggrund af studiet. Men undersøgelsen viste en positiv effekt på fortroligheden med kroppens signaler, og undersøgelsen er dermed med til at definere kropsbevidsthed som en mulig effekt af yoga.

Projektdesign

Alle deltagere gennemførte et 12-ugers yogaforløb sideløbende med konventionel behandling, og de blev inkluderet i studiet i forbindelse med et besøg på sclerosehospital. 19 personer deltog i yogaforløbet. De udfyldte et spørgeskema om deres kropsbevidsthed før og efter forløbet.

Projektet var et pilotstudie, der kan være med til at understøtte fremtidig forskning. Studiet er gennemført med en mindre forsøgsgruppe uden randomisering og uden kontrolgruppe. Det betyder, at der kan være andre faktorer end yoga, der påvirker resultatet.

Læs mere om projektet

Projektet er gennemført i 2018.