Som den første af i alt fire patientgrupper vil mennesker med sclerose, der modtager vederlagsfri fysioterapi, få deres behandling tilrettelagt efter nye strukturerede forløbsbeskrivelser, når det nye år begynder. De nye forløbsbeskrivelser skal sikre, at behandlingen af sclerosepatienter i højere grad er baseret på evidens og har en ensartet kvalitet, uanset hvor i landet patienterne bor, og hvilken klinik de er tilknyttet. Det blev aftalt i september, da Danske Fysioterapeuter indgik en ny overenskomstaftale om den vederlagsfri fysioterapi-ordning sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Lige siden er der blevet arbejdet benhårdt på at give de nye strukturerede forløb form, så de er klar til at blive implementeret af fysioterapeuterne fra 1. januar næste år. Ud over at strømline behandlingen har de strukturerede forløb også til hensigt at sikre en bedre udnyttelse og styring af de økonomiske ressourcer, der er afsat til den vederlagsfri fysioterapiordning, og som gennem de seneste år har været under pres til gene og utryghed for patienterne.

De nye strukturerede forløb har endnu ikke stået deres prøve i hele landet, og vi kan derfor ikke vide med sikkerhed, om der samlet set vil komme bedre vederlagsfri fysioterapi ud af de nye forløb, der skal strømline den vedligeholdende fysioterapi for mennesker med sclerose. Vi håber det, men det er selvfølgelig noget, vi vil følge tæt.

Nadia Buchard, rådgivningschef i Scleroseforeningen

Sclerosehospitalerne har bidraget til det faglige grundlag

De nye strukturerede forløb er baseret på et fagligt vidensgrundlag, som Sclerosehospitalerne har bidraget med. Efterfølgende er de blevet afprøvet i et 10 uger langt pilotprojekt med deltagelse af syv fysioterapiklinikker og 200 sclerosepatienter, ligesom der er blevet udarbejdet undervisningswebinarer, inspirationskataloger og vejledninger til brug for fysioterapeuterne.

Det er Enhed for Kvalitet og Modernisering, der har haft ansvaret for implementeringen af det faglige input fra Sclerosehospitalerne. Enheden har også ansvaret for at klæde fysioterapeuterne fagligt på med viden om sclerose og redskaber til at tilrettelægge de enkelte forløb, så de i højere grad end i dag tager udgangspunkt i og afspejler den enkelte patients konkrete styrker og behov. De nye forløb vil blive evalueret efter et år, men vil blive fulgt tæt af Enheden for Kvalitet og Modernisering.

Det fremgik ved et orienterende møde i starten af denne uge, som Scleroseforeningen og Sclerosehospitalerne var inviteret til sammen med overenskomstens parter.

Information og medlemsmøde er på trapperne

Som det næste tager Enheden for Kvalitet og Modernisering fat på at udforme informationsmaterialer om de nye forløb til sclerosepatienter i hele landet. De nye informationsmaterialer skal være klar i løbet af december, og både Scleroseforeningen og Sclerosehospitalerne vil blive inddraget i udformningen af dem. Så meget mere viden om, hvad det konkret vil betyde for dig, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er på vej, og du kan regne med, at Scleroseforeningen vil sørge for at dele det med dig, så snart vi har mere konkret viden om de nye forløb.

I Scleroseforeningen glæder det rådgivningschef Nadia Buchard, at der snart kommer større klarhed over de nye strukturerede fysioterapiforløb for mennesker med sclerose:

“De strukturerede forløb har endnu ikke stået deres prøve i hele landet, og vi kan derfor ikke vide med sikkerhed, om der generelt set vil komme bedre vederlagsfri fysioterapi ud af de nye forløb, der skal strømline den vedligeholdende fysioterapi for mennesker med sclerose. Vi håber det, og det er selvfølgelig noget, vi vil følge tæt,” siger Nadia Buchard og tilføjer:

“Selv om ændringen har sin baggrund i en økonomisk ramme, der de seneste år har været under pres til stor gene for patienterne, så giver det på mange måder rigtig god mening, at der fra centralt hold sørges for at klæde fysioterapeuterne på i forhold til den nyeste viden om sclerose, så vi i højere grad får en ensartet kvalitet på tværs af landet, men også så de enkelte forløb i højere grad tilrettelægges og hele tiden tilpasses efter patienternes behov og styrker.”

Ved mødet blev det desuden aftalt, at Enheden for kvalitet og modernisering vil deltage sammen med Sclerosehospitalerne i et medlemsmøde om de nye strukturerede forløb, som vil blive afholdt hurtigst muligt i det nye år for medlemmer af Scleroseforeningen.